aytoAlqueria

QÜESTIONARI PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES DE L'ALQUERIA DE LA COMTESSA

Actualment, la legislació europea, i en conseqüència la nacional, obliga els estats membres a realitzar una gestió dels residus domèstics que permeta avançar cap a una economia circular amb un alt nivell d'eficiència dels recursos. Concretament, en el cas de la Comunitat Valenciana, el nou Pla Integral de Residus (PIR-CVA 2019-2022) estableix l'obligació, per a l'any 2022, de: preparar per al reciclatge el 67% dels residus domèstics generats; limitar el depòsit en abocadors al 35% d'aquests; i implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica, aconseguint un percentatge de recollida d’aquesta del 50%.

La consecució d'aquests objectius s'ha de concretar, per als municipis, a través de l'elaboració d'un Pla Local de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA), la redacció del qual ve exigida al PIR-CVA.

Per a poder recopilar les propostes i sensibilitats dels veïns i veïnes de l'Alqueria de la Comtessa respecte de la gestió dels seus residus, hem considerat necessari realitzar un procés participatiu emmarcat dins de la redacció del PLGRDA, del qual forma part el següent qüestionari, que us convidem a omplir.

La vostra opinió ens resultarà de gran utilitat a l'hora d'afrontar el repte que suposa definir el nou model de gestió de residus per a l'Alqueria de la Comtessa, que permeta complir amb els ambiciosos objectius exigits.


1. Quina és la teua franja d’edat?


2. Consideres suficient la informació que rep la ciutadania pel que respecta a la recollida separada de residus?
3. Com valores la comoditat per a depositar els teus residus als diferents tipus de contenidors existents al municipi?

4. Com valores la proximitat del contenidor de residu mesclat respecte de la teua vivenda?


5. Com valores la proximitat dels contenidores de recollida selectiva (paper/cartó, envasos lleugers i vidre) respecte de la teua vivenda?


6. En quina mesura consideres que una major proximitat dels contenidors de recollida selectiva milloraria la teua predisposició a la separació de residus?
7. Separes els residus a casa?
8. En cas afirmatiu, quines fraccions de residus separes?


9. Si no separes, quins motius tens per no fer-ho?10. Utilitzes l’ecoparc?


11. Quins residus sols depositar a l’ecoparc?


12. En cas de no fer-ne ús, quin és el motiu?13. Coneixes el servei de recollida concertada de trastos vells, mobles i deixalles?
14. En cas afirmatiu, com ho valores?15. A la teua vivenda o segona residència, generes residus de poda?
16. En cas afirmatiu, com els gestiones?
17. Estaries disposat a fer compostatge a la teua vivenda, segona residència o a algun espai públic habilitat adecuadament?
18. Com valoraries la implantació d’un sistema de recollida de residus en la porta de la teua vivenda o comerç (en xicotets contenidors individuals), segons un calendari setmanal per a cada fracció recollida i en un horari estipulat?
19. La normativa vigent fixa un objectiu de recollida separada de residus del 50% i un objectiu de reciclatge de residus del 67%, atès que a l’Alqueria de la Comtessa el percentatge de recollida separada de residus és del 24% i el percentatge de reciclatge de residus és del 27 %, quines accions facilitarien i incentivarien la separació/classificació de les diferents fraccions de residus domèstics (vidre, paper, envasos lleugers, restes de menjar, restes de poda, etc)?20. Quines accions creus que s’haurien d’adoptar per a reduir la producció de residus a l’Alqueria de la Comtessa?21. Comentaris, aportacions i suggerències.